Michaela Ramm-Schmidt ja Michael Ristaniemi ovat yritysjuristeja, jotka ovat laajentaneet osaamistaan vastuullisuuden alueelle. He eivät ole yksin – juristeihin törmää tämän tästä yritysvastuukentällä verkostoituessaan. Mistä se johtuu? Valta & Vastuu kysyy, asiantuntijat vastaavat.

Miksi yritysjuristit päätyvät usein vastuullisuustehtäviin? Onko esimerkiksi juristien koulutuksessa tai ajattelussa sellaista, mikä on yhteistä yritysvastuun ajattelumaailman kanssa?

Michaela Ramm-Schmidt (MRS) ja Michael Ristaniemi (MR) ovat huomanneet, että näiden kahden osaamisalueen välillä on tosiaan monia yhteisiä nimittäjiä.

MR:

Ymmärrys yhteiskunnasta on juristin vahvuus. Kansainväinen yritysvastuun foorumi UN Global Compact kiteyttää yritysvastuun ydinajatuksen toteamalla, että vastuullinen liiketoiminta tarjoaa pitkän tähtäimen arvoa taloudellisessa, sosiaalisessa, ympäristöllisessä ja eettisessä mielessä. Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa arvoa usealle sidosryhmälle pitkäjänteisesti ja oikealla tavalla.

Vastuullisuuden peruspilareita ovat pitkäjänteisyys, eettisyys ja oikein toimiminen kaikkien kannalta. Pikavoitot muiden kustannuksella eivät ole kestäviä. Yritysjuristilla on koulutuksensa ja käytännön kokemuksensa ansiosta monia ominaisuuksia, joista on hyötyä kehitettäessä ja arvioitaessa liiketoiminnan vastuullisuutta. Tämä osaaminen auttaa hahmottamaan, mikä on oikein ja oikeudenmukaista sekä kestävää – ollaan siis vastuullisuuden ytimessä.

MRS:

Juristin koulutus opettaa miettimään, miten yhteiskunta toimii ja minkälaisia sääntöjä oikeasta ja väärästä tarvitaan. Sukelletaan syvälle yhteiskunnan moraalisiin rakenteisiin ja pohditaan, miten yhteiskunta ja sen eri toimijat voivat elää yhdessä sopuisasti ja pitkäjänteisesti. Yleiskoulutuksena juristin tutkinto kattaa kaikki osa-alueet oikeusfilosofiasta ja valtio-opista ympäristö-, työ-, vero-, sopimus- ja yhtiöoikeuteen. Meille opetetaan Olaus Petrin tuomarinohjeissa, että ”mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla lakikaan”.

Eettisyys ja ihmisoikeudet ovat vastuullisuuden ydintä. Onko juristeilla jotakin erityisosaamista niistä?

MR:

Eettisyys on hyvän juristin perustyökalu. Juristin koulutuksessa perehdytään lisäksi ihmis- ja perusoikeuksiin, jotka ovatkin myös vastuullisen liiketoiminnan peruskiviä.

MRS:

Yrityksen juristin on tyypillisesti toimittava hyvin läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. Samalla juristin on ammatillisen integriteettinsä johdosta kuitenkin pidettävä sellainen etäisyys liiketoimintaan, että hän edelleen hahmottaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Muuten yritysjuristi ei voi onnistua työssään. Sillä yritysjuristin todellinen päämieshän ei ole yritysjohto taikka yrityksen muut työntekijät, vaan yritys itsessään. Hänen on siis jatkuvasti pidettävä mielessään laki ja moraali ja nähtävä mikä on eettisesti oikein. Tämä antaa myös valmiuksia hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan olennaiset näkökulmat. Ammattitaitoisella yritysjuristilla on sekä järki että sydän ja ne ovat oikeassa tasapainossa.

 

Vastuullisuus kattaa koko yrityksen ja ulottuu myös sen ulkopuolelle: esimerkiksi asiakkaisiin, alihankkijoihin sekä tavarantoimittajiin. Mikä on yritysjuristin yhteys näihin ulkoisiin sidosryhmiin?

MR:

Yritysjuristi toimii yleensä hyvin laajasti yrityksen eri toimintojen kanssa ja oppii siten näkemään liiketoiminnan ja yrityksen kokonaisuutena. Sen avulla hänen on helpompi nähdä, miten asiat vaikuttavat toisiinsa ja mitkä eri asiat on huomioitava päätöksenteossa. Tämäkin on yksi yritysvastuun olennaisista piirteistä – on ymmärrettävä asioiden sidonnaisuudet ja se, että päätöksellä voi olla hyvinkin kauaskantoisia ja yllättäviäkin vaikutuksia.

Juristille ominainen analyyttisyys ja systemaattisuus edesauttavat kokonaisuuksien ja riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Ison kuvan näkeminen on vahvuus kestävän kehityksen varmistamisessa.

Yritysten välinen kilpailu on nykyisin kansainvälistä ja kovaa, ja liiketoiminnan tavoitteita uhkaavat riskit suuria. Miten vastuullisuusajattelu sopii tähän vaativaan kontekstiin?

MRS:

Vastuullisuus on nykypäivänä sekä yrityksen kilpailuetu, riskienhallintaa että elinehto. Arvojen lisäksi vastuullisuutta koskeva lainsäädäntö ja soft law saavat vuosi vuodelta suuremman merkityksen. Yritysten kannattaakin hyödyntää juristejaan vastuullisuustyössä ja juristi voi omalta osaltaan edistää liiketoiminnan vastuullisuutta.

Ammatillisesti ja uranäkökulmasta tämä tarjoaa juristille myös mahdollisuuden laajentaa “tonttiaan” vahvistamalla osaamistaan ja näin tarjota työnantajalle suurempaa arvoa. Ammattitaidon vahvistuminen vastuullisuuteen voi esim. tarjota uusia urapolkuja yrityksen sisällä.

Yritysjuristin on tähänkin asti tullut toimia organisaation omatuntona. Nyt tämä kenttä kuitenkin kasvaa ja monimutkaistuu, kun vastuullisuuden vaatimukset yrityksille jatkuvasti kiristyvät. Juristeilla on oivat mahdollisuudet auttaa työnantajaansa näiden haasteiden keskellä ja samalla edistää omaa uraansa.

Yritysjuristien vinkit vastuullisuuden turnajaisiin

Ole aloitteellinen

Yritysjuristilla on ainutlaatuisen hyvä asema ohjata niin yrityksen strategista suuntaa kuin käytännönkin toimintaa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että ymmärtää itse tehdä avauksia asiaan liittyen.

Hyödynnä yrityksen arvoja

Jos yritykselle on jo määritelty arvot, joissa kuvastuvat vastuullisuuden teemat, niin pyri varmistamaan, että ne on todella kytketty liiketoiminnan osaksi.

Unohda compliance

Compliance on käsitteenä liian suppea ja siten harhaanjohtava. Millekään yritykselle ei enää riitä minimivaatimuksien noudattaminen, eikä ole yrityksen etu, että yritysjuristille kuuluu ainoastaan tämä kapea osa vastuullisuudesta. Puhu sen sijaan vastuullisuudesta tai eettisyydestä – ei riskien välttämisenä, vaan strategisena kilpailuetuna.

Ymmärrä matriisin vahvuus

Yritysjuristi ei pärjää yksin, vaikka näkökulmaa löytyykin. Ajattele vaikutusmahdollisuuksiasi laajasti. Esimerkiksi: suunnittele henkilöstöosaston kanssa työntekijöille kannustimia vastuullisesta toiminnasta, ja suunnittele toimitusketjun hallinnan prosesseja yhdessä hankintatoimen kanssa.

Sitouta ulkopuoliset neuvonantajat

Huolehdi siitä, että käyttämäsi asianajotoimistot ja muut ulkopuoliset neuvonantajat tuntevat yrityksesi arvot ja vastuullisuusajattelun. Varmista, että näitä noudatetaan myös ulkoistetussa juridiikassa.

 

Kuva yllä:

Michaela Ramm-Schmidt on toiminut asianajajana, lobbarina ja yritysjuristina. Nykyisin hän auttaa yksityisyrittäjänä yrityksiä rakentamaan vastuullisempaa liiketoimintaa.

Kuva oikealla:

Michael Ristaniemi on Metsä Groupin yritysjuristi, jolla on laaja-alaista kokemusta yrityksen lakiasioista. Parhaillaan hän viimeistelee oikeustieteellistä väitöskirjaa.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita tähän
Nimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.